Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos veiklos pradžia 

Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (Komisija) atsiradimas buvo nulemtas valstybės išorės politikos siekio – stojimo į Europos Sąjungą (ES).  Dėl šios priežasties Lietuva turėjo įgyvendinti keliamus reikalavimus asmens teisių apsaugos srityje ir juos suderinti su ES teise. Vieni jų – administracinio reguliavimo stiprinimas ir asmens teisių apsauga sprendžiant ginčus viešojo administravimo srityje.

1999 m. priimti Administracinių bylų teisenos bei Administracinių ginčų komisijų įstatymai, kuriais sukurta dualistinė administracinių ginčų nagrinėjimo sistema (asmens teisių apsauga užtikrinama teisminėmis ir ikiteisminėmis institucijomis) bei pirmą kartą Lietuvoje įteisintas ikiteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas. Šie teisės aktai inter alia nustatė Komisijos sudarymo, bylų nagrinėjimo tvarką.

Komisiją sudaro 5 nariai, turinys aukštąjį teisinį išsilavinimą, kuriuos 4 metų laikotarpiui skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybė teisingumo ministro teikimu.

posedisKomisija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo paskirta 1999 m. gegužės 3 d., o oficialiai darbą pradėjo 1999 m. spalio 5 d.

Visus ginčus Komisija išnagrinėja per 20 darbo dienų nuo skundo priėmimo dienos (išskyrus išimtinius atveju, kai šis terminas motyvuotu Komisijos sprendimu pratęsiamas dar 10 darbo dienų).

Komisijos paskirtis nuo pat veiklos pradžios išliko tokia pati – objektyvus, greitas, mažų bylinėjimosi išlaidų reikalaujantis administracinių ginčų sprendimas, prisidedant prie žmogaus teisių gynimo, šalių sutaikinimo ir teisingumo vykdymo.

Komisijos nagrinėjami ginčai

Komisijoje nagrinėjamų ginčų pobūdis nuo veiklos pradžios kinta. Veiklos pradžioje Komisija nagrinėjo antidempingo bylas, ginčus, susijusius su nekilnojamojo turto registravimu, asmens duomenų apsauga, socialiniu aprūpinimu, žemės klausimais. Tokio pobūdžio ginčai Komisijoje dėl pasikeitusio teisinio reglamentavimo nebenagrinėjami. Pastaraisiais metais Komisijoje nagrinėjama vis daugiau ginčų žemės ūkio, energetikos srityse.

Sprendžiant administracinius ginčus Komisija taiko ne tik nacionalinę teisę, bet ir ES materialinę teisę, atsižvelgia į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką.

Nors ginčai Komisijoje išnagrinėjami per labai trumpą laiką, jos priimtų sprendimų kokybė lieka itin aukšta. Pavyzdžiui, 2011 m. tik 13 proc. Komisijos sprendimų buvo apskųsti teismui, iš kurių panaikintas vos 1 proc. 2012 m. apskųsta 13 proc., panaikinta  2,6 proc., 2013 m. apskųsta 11, 90 proc. sprendimų, panaikintas 1 proc. Tai rodo, jog Komisijos sprendimai, nepaisant itin greito proceso ir nuo veiklos pradžios pastoviai didėjančio darbo krūvio, yra kokybiški ir atitinka formuojamą teismų praktiką.

Komisija teikia konsultacijas asmenims apie administracinių ginčų sprendimo klausimais, teikia nuomones viešojo administravimo institucijoms dėl galimų asmens teisių ar viešojo administravimo principų pažeidimų.

Komisijos sudėties kaita

Atnaujinta: 2016, liepos 5, 9.51