Vyriausioji administracinių ginčų komisija išankstine ne teismo tvarka nagrinėja skundus (prašymus) dėl centrinių valstybinio administravimo subjektų (ministerijų, departamentų, inspekcijų, tarnybų, komisijų ir kitų valstybės institucijų) priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat dėl minėtų subjektų vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus  (Administracinių ginčų komisijų įstatymo 7 str. 1 d.). 

Komisija nagrinėja ginčus, jei fizinis ar juridinis asmuo kreipėsi į centrines valdymo institucijas dėl informacijos pateikimo, tačiau įstatyme nustatytu laiku jos negavo ar gavo neišsamią, taip pat jei buvo visiškai atsisakoma pateikti informaciją (Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų įstatymo 14 str.). 

Komisija taip pat nagrinėja ginčus, dėl terminų, procedūrų ir pareigų nevykdymo, nagrinėjant asmenų skundus (prašymus) centrinėse viešojo administravimo institucijose. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo" 14.3 p. teismo sprendimai skelbiami jiems įsiteisėjus. Siekiant minėtos teisės normos tinkamo taikymo pagal analogiją bei atsižvelgiant į tai, kad Komisijos sprendimai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o pastarojo sprendimas - Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, Komisija savo sprendimų svetainėje netalpina. 

Kaip gauti konsultaciją? 

Kaip pateikti skundą (prašymą)?   

Kaip susipažinti su byla ir gauti jos dokumentų kopijas?   

Kaip išklausyti posėdžio įrašą ir gauti jo kopiją? 

Atnaujinta: 2016, liepos 7, 11.59